Spotkanie z Beneficjentami Niekomercyjnych Badań Klinicznych finansowanych przez ABM

W dniu 30.10.2023 odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji Badań Medycznych z beneficjentami niekomercyjnych badań klinicznych.

Przedstawiciele ABM na czele z Dyrektorem Krzysztofem Górskim z Wydziału Nauki i Finansowania Projektów opowiedzieli o zmianach w zasadach finansowania projektów w przyszłym roku.
Zachęcamy do śledzenia zmian oraz nowych konkursów ABM na stronie Agencji.

Kolejno prof. dr hab. n. med. Jan Zaucha oraz Dr n. med. Marta Bednarek przedstawili temat: " Rekrutacja i współpraca z Ośrodkami na przykładzie międzynarodowego niekomercyjnego badania klinicznego RAFTING-2019".
Celem projektu jest zastosowanie spersonalizowanego leczenia u chorych na wczesną postać chłoniaka Hodgkina (HL), stosując strategię dostosowaną do ryzyka choroby i i wczesnej odpowiedzi ocenianej za pomocą badania pozytronowej tomografii emisyjnej (PET). Chorzy niskiego ryzyka będą leczenie tylko chemioterapia. Radioterapia uzupełniająca, która nadal jest standardem leczenia będzie w tej grupie chorych pominięta. Chorzy wysokiego ryzyka otrzymają oprócz leczenia standardowego (chemioterapii skoajroznej z radioterapią) immunoterapie (Nivolumab). Najważniejszym celem badania jest sprawdzenie czy pominięcie radioterapii w grupie chorych niskiego ryzyka nie zwiększy odsetka wznów choroby i czy w przypadku wznowy można uzyskać u tych chorych trwała odpowiedź za pomocą radioterapii opóźnionej w połączeniu z immunoterapia (Nivolumab) Dodatkowo celem badania jest określenie roli prognostycznej nowego biomarkera (pozakomórkowe nowotworowe DNA, cfDNA) w przewidywaniu nawrotu u pacjentów niskiego ryzyka.

Badania w chwili obecnej zakończyło rekrutację przed planowanym terminem oraz dodatkowo zwiększyło planowaną liczbę włączonych pacjentów.

Następnie prof. Anna Raciborska wygłosiła prelekcję pt. "Rekrutacja do badań finansowanych ze środków ABM – doświadczenia Instytutu Matki i Dziecka".
W naszej Klinice toczą się obecnie 3 projekty finansowane ze środków ABM: REGBONE, BUTTERFLY oraz POLHISTIO, w ramach którego toczą się aż 3 badania kliniczne.

Łączny budżet to 24 447 951,58 zł przeznaczone na realizację opieki nad 204 pacjentami.

Głównym celem powstania projektów było zwiększanie dostępności terapii zaawansowanej dla konkretnych rzadkich nowotworów dla wszystkich w Polsce. Ponadto wykonujemy badania molekularne NGS i stosujemy terapię celowaną.

Rekrutacja do bada niekom ABM 30102023png
Źródło:
abm.gov.pl
https://badaniakliniczne.gumed.edu.pl/69304.html