Pierwsze podanie immunoterapii pacjentowi z mięsakiem Ewinga w Polsce

Instytut Matki i Dziecka prowadzi przełomowe badanie kliniczne nad nowoczesną metodą leczenia mięsaka Ewinga.

 

Klinika Onkologii IMiD rozpoczęła podawanie immunoterapii w ramach projektu BUTTERFLY – niekomercyjnego badania klinicznego oceniającego nowoczesną metodę terapii mięsaka Ewinga. Jego celem jest poprawa diagnostyki oraz leczenia pacjentów z oporną i nawrotową postacią tej choroby. Do programu kwalifikowani są pacjenci między 2 a 21 rokiem życia, u których dotychczasowe postępowanie medyczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. 

Pierwsze podanie odbyło się 25.10.2023 w Instytucie Matki i Dziecka. Pacjent Jakub lat 12 w chwili obecnej otrzymał już 2 wlewy badanego leku o nazwie naksytamab (firma YmAbs Therapeutics wspiera projekt poprzez dostarczanie tego leku do badania).


Mięsak Ewinga to nowotwór złośliwy, drugi wśród najczęściej występujących guzów kości u dzieci i młodych dorosłych. Rozwija się przeważnie w kościach, takich jak kość udowa, miednica czy żebra, ale może pojawić się również w tkankach miękkich – np. w tkance mięśniowej. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 15 a 19 r.ż., choć często problem dotyczy również młodszych dzieci. Niestety, w momencie diagnozy u ponad połowy pacjentów diagnozowane są również zmiany przerzutowe. Dlatego ważne jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Z niepowodzeniem leczenia mierzy się około 20-30% pacjentów – aby zminimalizować ten odsetek Instytut Matki i Dziecka rozpoczął projekt BUTTERFLY, badanie nad nowoczesną metodą terapii dla chorych na mięsaka Ewinga[1].

 

Przełomowe badanie

Projekt BUTTERFLY wg naszej wiedzy to jedna z pierwszych immunoterapii w guzach kości i pierwsza terapia naksytamabem w mięsaku Ewinga na świecie. Badanie ma na celu poprawę diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobą oporną i nawrotową, a także standaryzację i ujednolicenie podejścia diagnostycznego oraz terapeutycznego. Umożliwi również stworzenie biobanku, w którym przechowywane będą próbki biologiczne chorych. To z kolei pomoże w dalszym rozwoju terapii spersonalizowanej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

 

U pacjentów z mięsakiem Ewinga, u których występuje rozsiew choroby i negatywne czynniki rokownicze, od ponad 30 lat nie uzyskano poprawy wyników leczenia. Wstępne dane pokazują, że u ok. 60-80% chorych na powierzchni komórek nowotworowych wykrywa się gangliozyd GD2. Skuteczność kliniczną naksytamabu w ich niszczeniu wykazano u dzieci i młodzieży z neuroblastoma, u których stosowano ten lek. W powiązaniu z innymi kwestiami, uzasadnia to podjęcie badań nad naksytamabem w połączeniu z chemioterapią w mięsaku Ewinga. Kluczowym celem badania jest sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa zaawansowanej chemioimmunoterapii personalizowanej. Zakłada ona integrację standardowej chemioterapii z udostępnieniem nowego przeciwciała – wyjaśnia prof. Anna Raciborska, kierownik projektu BUTTERFLY realizowanego w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD.

 

Szansa na nowoczesną terapię

Obecnie leczenie mięsaka Ewinga ma charakter skojarzony. Jego podstawą jest chemioterapia stosowana zarówno przed jak i po zabiegu chirurgicznym. W procesie leczenia tego rodzaju nowotworu stosuje się również radioterapię – zazwyczaj po zabiegu operacyjnym. Czasem, w przypadku braku reakcji organizmu na chemioterapię wstępną, radioterapię stosuje się razem z chemioterapią indukcyjną. Takie postępowanie prowadzi do powrotu do zdrowia u 60-65% pacjentów, ale w przypadku zmian przerzutowych ten odsetek jest znacznie niższy[2]. Zdarza się, że mimo zastosowania tradycyjnej ścieżki leczenia, u części pacjentów nie udaje się zatrzymać choroby lub choroba powraca. Dlatego tak ważne jest opracowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci oraz młodych dorosłych.

 

– Niekomercyjne badania kliniczne mają służyć przede wszystkim optymalizacji sposobu leczenia. Dają możliwość porównania nowych schematów z/lub włączeniem dodatkowych leków, ich dawkowania, czy procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Umożliwiają stosowanie bardziej precyzyjnej i często mniej inwazyjnej diagnostyki. Dzięki ich rozwojowi lekarze mogą tworzyć nowe standardy postępowania, personalizować leczenie, podnosić wskaźniki wyleczalności. Osoby zakwalifikowane do badań prowadzonych przez IMID nie ponoszą kosztów związanych z leczeniem, są objęte stałą opieką zespołu lekarzy i pielęgniarek oraz mają dostęp do najwyższej jakości procedur medycznych i diagnostyki. Daje to dziecięcym pacjentom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa oraz jest potwierdzeniem świadczenia przez Klinikę usług medycznych na najwyższym poziomie – wyjaśnia prof. Anna Raciborska, Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka.

 

Ruszyła rekrutacja pacjentów

Badanie realizowane w ramach projektu BUTTERFLY będzie trwać do końca lipca 2028 roku. Wziąć w nim udział mogą pacjenci między 2 a 21 rokiem życia, u których wystąpiła progresja lub nawrót mięsaka Ewinga. Do uczestnictwa można zostać zaproszonym przez lekarza-badacza lub zgłosić się samodzielnie do ośrodka badań. Decyzja o kwalifikacji zostaje podjęta na podstawie historii choroby, aktualnych wyników oraz spełniania określonych kryteriów włączenia. Badanie kliniczne daje pacjentom, u których standardowe leczenie nie przyniosło efektów, możliwość skorzystania z najnowocześniejszych terapii, innowacyjnych leków oraz metod leczenia.

 

Złośliwe nowotwory dziecięce to choroby rzadkie – w Polsce rocznie odnotowuje się ok. 1100-1200 nowych zachorowań. Ich wyleczalność zależy od wielu czynników, ale średnio szacuje się ją na ok. 80%. Nie brakuje jednak dziecięcych pacjentów opornych na tradycyjne metody leczenia czy takich, u których występuje wznowa lub przerzuty. Szansą na powrót do zdrowia są dla nich niekomercyjne badania kliniczne. W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD, oprócz BUTTERFLY, prowadzone są również inne projekty kliniczne. W ramach POLHISTIO realizowane są 3 prace badawcze (HISTIOGEN, BRAVO, TRAM), ukierunkowane na pacjentów z rozrostami komórek histiocytarnych oraz REGBONE dla pacjentów borykających się ze złośliwymi, pierwotnymi nowotworami kości (mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny), opornymi na standardową terapię. Ww. projekty realizowane są ze środków Agencji Badań Medycznych.[1] https://projektbutterfly.pl/informacje-o-projekcie


[2] https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/dzialkliniczna/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-onkologicznej/mi%C4%99sak-ewinga